Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu STERON.SK a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

STERON s.r.o.
Budovateľská 651/43
04801 Rožňava
IČO: 52030679
DIČ: 2120867991
Zapísaný: Okresný úrad Rožňava, č. OZP-2018/010430-2, č. živnostenského registra 850-13268

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

 

DODACIE PODMIENKY

1.    OBJEDNÁVKA TOVARU

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný mailom.

Predávajúci si môže vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške, predovšetkým pri cene vyššej ako 200 EUR vo výške 50% ceny objednaného tovaru.

Stav vašej objednávky, informácie ohľadom objednávok realizovaných cez e-shop si môžete overiť cez pracovné dni (pondelok – piatok), od 10:00 – 17:00 hod. na tel.čísle 0949 133 834 .

Spolu s tovarom vám bude doručená aj faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe. Zároveň vás chceme upozorniť, že uchovanie dokladu o kúpe je povinnosťou samotného spotrebiteľa.

ZMENA OBJEDNÁVKY

Ak vytvoríte a odošlete objednávku nie je možné meniť zadané údaje. Ideálnym riešením na zmenu objednávky je objednávku stornovať a zadať novú.

2.    CENY

Ceny uvedené na e-shope STERON, platia na samotný tovar a neobsahujú žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“ ). Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a v čas. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.    STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom: steronrv@gmail.com do 12 hodín. V prípade stornovania cez e-mail bude zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail o stornovaní objednávky. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy zákazník vzal svoju objednávku späť. Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

4.    PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bezhotovostne na účet predajcu: SK39 0900 0000 0051 5141 0990, alebo je možné tovar dodať na dobierku.

 

5.    PODMIENKY DODANIA TOVARU

Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar s označením „ na objednávku“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 28 dní, ak sa nedohodnú inak. Ak nie je pri tovare uvedená dodacia doba, zákazník má možnosť preveriť si dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailom ešte pred uskutočnením nákupu. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Ak je zásielka odoslaná predávajúcim prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérnej služby Geis Parcel SK, zákazník platí prepravné náklady v závislosti od ceny objednaného tovaru nasledovne. Cena poštovného pre celé územie Slovenska je 3,99€, nad 199€ je doprava ZADARMO. Iba v prípade ťažkého alebo rozmerného tovaru (nábytku) je cena rátaná individuálne, podľa váhy a veľkosti tovaru.

Doba dodania je do 24 hodín od odoslania. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar prevezmite, ale ihneď na mieste spíšte s vodičom reklamačný protokol. Bez spísania tohto protokolu tovar v žiadnom prípade nepreberajte. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

Predávajúci nenesie zodpovednosť :

·         Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou

·         Za poškodenie zásielky zavinené poštou

 

6.    VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)

 

V súlade s ustanovením §7 ods. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji zásielkovom predaju v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods.3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci má právo odstúpiť do kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením číslo objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať ho späť na adresu predávajúceho: STERON s.r.o., ..................................................................., pričom tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný ( vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a originál dokladu o kúpe – faktúry). Ak bude obal akokoľvek poškodený, bude zákazníkovi účtované penále 10% z ceny tovaru. Odporúčame zásielku poslať doporučene a poistenú na adresu predávajúceho, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. V prípade ak po vrátení čiastky objednávky, klesne zostatková hodnota objednávky pod 40€, bude zákazníkovi zaúčtované poštovné vo výške 3,99€. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka v SR a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaným tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

ZÁRUKA A SERVIS

Záruku na tovar predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho www.steron.sk alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavineným kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru ( napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu a pod. ) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru ( napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia tovaru, ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe tovaru a/alebo ak má tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe tovaru, pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod.

Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi poštou na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcii Reklamačný poriadok.

SKRÁTENÁ ZÁRUKA

Pre produkty, výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako záruka, (napríklad batérie) a podliehajú bežnému opotrebeniu používaním, pričom nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Pre batérie/akumulátory spravidla uvádza výrobca záruku 6 mesiacov.

Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na funkčnosť batérie/akumulátora a prípadný náhly úbytok kapacity pod normu bežného opotrebenia čo znamená, pokiaľ by sa jednalo o elektronicky vadnú batériu/akumulátor, tak je možné riešiť vadu v rámci 24 mesačnej záručnej lehoty.

7.    Ochrana osobných údajov

Viac o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

 

8.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.steron.sk. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej súhlasí so VOP a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho pred odoslaním objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní objednávky. Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI v Košiciach
Vrátna 3
040 65 Košice 1

Zákony a predpisy
Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sledujte nás na Facebooku