1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je právnická osoba STERON s.r.o., sídlo: Budovateľská 651/43, Rožňava 04801. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

 

2. Základné podmienky reklamácie

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.

Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácií rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom, spolu so záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru, meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe tovaru.
Vzor reklamačného protokolu tu .

Reklamácia vrátanie odstránenie chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Počas trvania reklamačného konania neposkytujeme ani nezapožičiavame náhradný tovar.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

Nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu (ak bol vydaný), príslušenstva

Uplynutím záručnej doby tovaru

Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

Poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku,

 

3. Uplatnenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamovaného tovaru na adresu STERON s.r.o., Budovateľská 651/43, 048 01 Rožňava

Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a doby jej trvania.

Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chybu tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka písomne prostredníctvom e-mail, pokiaľ sa zo zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
f) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

4. Alternatívne riešenie sporov


Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, e-mailom na: info@steron.sk, alebo písomne na adresu: STERON s.r.o., Budovateľská 651/43, 048 01 Rožňava. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.12.2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Sledujte nás na Facebooku